platné a účinné ode dne 1. prosince 2020 vydané v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. novým občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“)

obchodní společnosti Bohemian Beauty BB s.r.o.

se sídlem Maršovy Chody 27, 348 01 Částkov

identifikační číslo: 09755683

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C 31322

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bohemian-beauty.cz

 

Kontakt:

Doručovací adresa: Maršovy Chody 27, Částkov, 348 01

Telefonní spojení:  +420 777 030 891/ +420 608 434 505

Mail:  

 1. Úvodní ustanovení
 2. Uživatelský účet
 3. Objednávky a uzavření kupní smlouvy
 4. Cena zboží a platební podmínky
 5. Odstoupení od kupní smlouvy
 6. Přeprava a dodání zboží
 7. Odpovědnost za vady, Záruka
 8. Další práva a povinnosti smluvních stran
 9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
 10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
 11. Doručování
 12. Závěrečná ustanovení

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Vymezení předmětu: Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti Bohemian Beauty BB s.r.o. (dále jen „Bohemian Beauty BB“ nebo „Prodávající“) upravují vzájemná práva a  povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, provozovaném na internetové adrese www.bohemian-beauty.cz to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

Tyto Obchodní podmínky se řídí a jsou v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

1.2. Webová stránka: Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese www.bohemian-beauty.cz jen „Webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy smlouvu uzavírá osoba mimo rámec svojí podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (tj. spotřebitel ve smyslu NOZ). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, nevztahují se na smlouvy s podnikateli ve smyslu § 420 a násl. NOZ.

1.3. Nedílná součást Kupní smlouvy: Ustanovení Obchodních podmínek, včetně reklamačního řádu, jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Změny Obchodních podmínek: Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na Webové stránce. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

2. ÚŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Zřízení uživatelského účtu: Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu.

2.2. Údaje: Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu: Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.4 Zrušení účtu: Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek). V případě, že Kupující poruší své povinnosti z jakékoli Kupní smlouvy, je Prodávající oprávněn učinit technická i jiná opatření, v jejichž důsledku nebude Kupujícímu umožněno objednat další zboží z Webového rozhraní a uzavírat kupní smlouvy s Prodávajícím.

2.5. Dostupnost: Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. OBJEDNÁVKY A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Informace o zboží: Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Náklady: Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Objednání: Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),

3.3.2. fakturačních údajích,

3.3.3. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.3.4. informacích o nákladech spojených s dodáním zboží, způsobu a místu dodání.

(dále společně jen jako „Objednávka“).

3.4. Dokončení objednání: Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU.“

Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „Elektronická adresa Kupujícího“).

3.5. Vyžádání úhrady kupní ceny: Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu), zejména pokud je Objednáno zboží přesahující částku 10.000,- Kč požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky) a/nebo o zaplacení uhrazení kupní ceny předem před odesláním zboží Kupujícímu, doté doby neběží lhůty pro plnění povinností dodat zboží Kupujícímu. Neprovede-li Kupující dodatečné potvrzení Objednávky a/nebo nesloží požadovanou zálohu a/nebo kupní cenu, je Prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, a to zasláním odstoupením na Elektronickou adresu Kupujícího a/nebo na adresu uvedenou kupujícím. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.6. Potvrzení obdržení: Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty

3.7. Podstatné porušení povinností z kupních smluv: Prodávající je zejména u osob, které porušily povinnosti z jakýchkoli kupních smluv uzavřených s Prodávajícím, vyžadovat složení zálohy na kupní cenu či jiným způsobem zajistit splnění kupní smlouvy, tento požadavek Prodávající sdělí Kupujícímu e-mailem bez zbytečného odkladu. Nesplní-li Kupující povinnost složit zálohu na kupní cenu a/nebo jiné zajištění splnění kupní smlouvy, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající je zejména v případě, že osoby již dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu, oprávněn od případně uzavřené další kupní smlouvy odstoupit.

3.8. Náklady Kupujícího: Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Úhrada ceny: Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu, není-li uvedeno jinak, následujícími způsoby:

4.2. Úhrada nákladů: Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, není-li uvedeno jinak. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.7. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.3. Splatnost ceny: V případě platby v hotovosti nebo kartou při dodání na dobírku v místě určeném Kupujícím je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě dodání zboží na dobírku je nutné převzít zboží a uhradit kupní cenu, nejpozději do 5 dnů od pracovního dne následujícího po dni, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy, není-li určeno jinak přepravními podmínkami vybraného přepravce.

4.4. Bezhotovostní platba: V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen provést úhradu kupní ceny zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. V případě neuhrazení kupní ceny do 3 dnů, ani po obdržení výzvy k úhradě je objednávka ze strany Prodávajícího stornována.

4.5. Uhrazení ceny předem: Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Tento požadavek Prodávající sdělí Kupujícímu e-mailem.

4.6. Slevy: Případné slevy z ceny zboží a akce, např. v podobě darování věcí, poukazu apod., poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li stanoveno jinak.

4.7. Faktura: Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Právo Kupujícího odstoupit: Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, zejména pokud Kupující zboží otevřel a z hygienických důvodů jej nelze vrátit, má Kupující v souladu s ustanovením NOZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být odesláno Prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu:

Kupující je oprávněn učinit odstoupení dle vzorového formuláře odstoupení, které obdrží spolu s potvrzením obdržení objednávky (je také zveřejněný na Webové stránce. Kupující není povinen tento formulář použít.

5.2. Vrácení zboží: V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. Obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající výslovně upozorňuje Kupujícího na jeho právo odstoupit od smlouvy, na délku lhůty pro odstoupení a na zákaz přijetí záloh, jiných plnění nebo jejich zajištění v průběhu lhůty pro odstoupení. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, neotevřené v původním obalu.

5.3. Kontrola zboží: Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.4.  Vrácení plnění: V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. Obchodních podmínek za splnění podmínky, že dojde k vrácení nepoškozeného, nespotřebovaného zboží na adresu Prodávajícího vrátí Prodávající plnění poskytnuté Kupujícím Kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím nebo jiným způsobem, kterým úhradu kupní ceny a těchto nákladů Prodávající přijal.  Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím. Kupující je povinen vrátit zboží zpět obvyklou poštou, nesdělí-li mu Prodávající, že si zboží vyzvedne v místě určeném Kupujícím. Kupující může po předchozí telefonické dohodě přivést zboží osobně na provozovnu Prodávajícího.

5.5.   Odpovědnost za zboží: Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny i v případě, že není kterákoli ze započtených pohledávek dosud splatná.

5.6. Odstoupení do doby převzetí zboží: Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.7. Pozbytí účinnosti darovací smlouvy: Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžité prostředky dříve, než mu Kupující vrátí zboží včetně poskytnutého daru zpět.

5.8.  Náklady na vrácení zboží: Kupující ponese v případě odstoupení náklady spojené s navrácením zboží nad rámec nákladů na přepravu zboží obvyklou poštovní cestou.

5.9.   Vzorové poučení: Kupující obdržel spolu s potvrzením Kupní smlouvy Vzorové poučení o možnosti odstoupení, včetně vzorového formuláře pro odstoupení.

 

6. ŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.   Volba způsobu: Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.   Povinnost převzít: Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání v souladu s podmínkami stanovenými v bodu 4. 3. výše je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Kupující odpovídá Prodávajícímu za škody, vzniklé na straně Prodávajícího porušením povinnosti dle tohoto odstavce.

6.3.   Opakované doručení: V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.   Kontrola zboží: Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv zjevně viditelných závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě viditelně poškozeného obalu Kupující nemusí zásilku od přepravce převzít. V případě převzetí je třeba „převzít zboží s výhradou“ (při podpisu o převzetí Kupující napíše, že přebírá s „výhradou“). Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. V případě poškození zásilky při přepravě se postupuje způsobem stanoveným v bodu 7.2. Obchodních podmínek.

6.5. Dodací podmínky: Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány a zveřejněny na Webové stránce.

 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1. NOZ: Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prohlídka přepravovaného zboží: Kupující má povinnost při převzetí prohlédnout, zda nedošlo při přepravě k poškození. V případě, že je Kupujícímu doručena zásilka, u níž došlo při přepravě k viditelnému poškozeníje Kupující povinen řádně zkontrolovat zásilku a při zjištění poškození zásilky ihned sepíše s doručovatelem zápis o škodě. Na pozdější reklamaci poškození zboží nemůže být brán zřetel. Příjemce svým podpisem při převzetí zásilky potvrzuje, že zásilku převzal nepoškozenou. Kupující má v takovém případě povinnost převzít zásilku tzv. „s výhradou“, tj. do dokumentu potvrzující doručovateli převzetí uvést poznámku převzat s výhradou. Stejně tak můžete na vyžádání balík před přepravcem rozbalit a své zboží zkontrolovat. V případě poškození zboží není Kupující povinen zboží vracet doručovateli. V případě poškození zboží při přepravě má Kupující povinnost zaslat Prodávajícímu písemnou reklamaci do 2 dnů od převzetí zboží.

Pokud Kupující po rozbalení zásilky zjistil poškození zboží, informujte Prodávajícího o této skutečnosti neprodleně, nejpozději však do 2 dnů ode dne převzetí zásilky. Na pozdější nahlášení nemůže být brán zřetel. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné:

 1. a)     nahlásit popis a
 2. b)     zaslat i na e-mailovou adresu Prodávajícího kompletní fotodokumentaci (krabici z vnějšku, krabici s plným uloženým obsahem, vystýlku zásilky, je-li nějaká, prázdnou krabici v případě je-li např. promočená, poškozené zboží a vše co Kupující uzná za potřebné). Poškozené zboží, obal,ani vystýlku si Kupující neponechá, v případě nejasností může Prodávající požádat Kupující o jejich zaslání poškozené zásilky včetně obalu zpět, na náklady Prodávajícího.

Oznámení poškození zásilky při přepravě oznámí Kupující na:

 1. a)     emailovou adresu:  nebo
 2. b)     Telefon :  +420 608 434 505

Je-li pro posouzení důvodnosti reklamace potřeba prohlédnout zboží, požádá Prodávající Kupujícího o  zaslání poškozeného zboží zpět, Kupující má povinnost vrátit zboží zpět do pěti (5) pracovních dnů. Do doby, než Kupující zboží vrátí Prodávajícímu k prohlídce, neběží lhůty pro plnění povinností na straně Prodávajícího.

7.3. Vyřízení reklamace poškození zboží při přepravě: Prodávající má povinnost reklamaci dle bodu 7.2. Obchodních podmínek prozkoumat, posoudit, zda je reklamace důvodná, a uzavřít nejpozději do pěti (5) pracovních dní ode dne obdržení písemné reklamace nebo, je-li nutné prohlédnout zboží, do pěti (5) dnů ode dne, kdy Prodávající obdrží reklamaci a zboží zpět nebo je-li potřeba zjistit vadu z fotodokumentace, do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení oznámení a fotodokumentace vady.

7.4. Vymezení jakosti: Prodávající odpovídá za to, že v době doručení Kupujícímu nemá zboží vady. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 1. a)     má zboží vlastnosti, včetně množství a hmotnosti, vyspecifikované na Webových stránkách obchodu Prodávajícího,
 2. b)     se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádí Prodávající na Webových stránkách;
 3. c)     vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v čl. 7.4. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.5.   Odpovědnost za vady: Prodávající odpovídá za vady zboží existující při převzetí zboží Kupujícím, a to i když se projeví později. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6. Vadné plnění: Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující Prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

7.7. Zboží se slevou: Ustanovení uvedená v čl. 7.6. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

7.8. Lhůta pro uplatnění reklamace: Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době do 24 měsíců od převzetí. Kupující prohlédne zakoupené zboží co nejdříve po jejich doručení a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství, případné vady pak Kupující uplatní způsobem a ve lhůtách uvedených v Reklamačním řádu.

7.9. Reklamační řád: Postup při oznámení reklamací vad, lhůty pro oznámení reklamace, vypořádání reklamace, výčet práv z vad zboží a další práva a povinnosti související s reklamací vad může upravovat Reklamační řád, který je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.

7.10.  Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Maršovy Chody 1, 348 01 Částkov telefonicky na čísle +420 608 434 505 či elektronickou poštou na adrese .

7.11. Volba: Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.12. Nároky z vad: Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.4 obchodních podmínek, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

7.13. Náhrada nákladů: Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

8.1. Nabytí vlastnického práva: Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a jeho předáním Kupujícímu.

8.2. Zakázané mechanismy: Kupující není oprávněn při využívání Webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.3. Absence odpovědnosti: Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.4. Kodexy: Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.5. Stížnosti: Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.6. Mimosoudní řešení: K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.8.  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.9. Dozorující orgány: Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.10. Okolnosti nebezpečí změny: Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Informace o zpracování osobních údajů. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Na webu naleznete podrobnosti o zpracování osobních údajů v dokumentu nazvaném „Informace o zpracování osobních údajů“.

9.2. Zpracování osobních údajů na základě souhlas. Prodávající je dále oprávněný zpracovávat osobní údaje pro jiné účely, získá-li k tomu výslovný aktivní souhlas kupujícího. Podrobnosti naleznete na webu pod v dokumentu „ Zpracování osobních údajů na základě souhlasu“.

9.3. Správnost údajů: Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Obchodní sdělení: Prodávající je oprávněn zasílat Kupujícími přiměřené obchodní sdělení v souvislosti se zbožím, službami a podnikem Prodávajícího na elektronickou i doručovací adresu. Kupující je oprávněn takové zasílání odmítnout. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu umístěném na webových stránkách Prodávajícího pod označením „Informace o zpracování osobních údajů“).

10.2. Cookies: Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Podrobnosti ke Cookies používaných v rámci naší činnosti, včetně možností jejich odstranění a vypnutí naleznete na webu Prodávajícího v dokumentu „Cookies“.

10.3. Odvolání souhlasu: Kupující je oprávněn kdykoli odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení bez udání důvodu.

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Doručování Prodávajícímu: Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu:

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Volba práva: Pokud vztah související s užitím Webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Neplatnost ustanovení: Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Archivace: Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a na žádost Kupujícího ji zašle Prodávající Kupujícímu.

12.4. Platnost a účinnost: Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 6. 12. 2020. Kupní smlouvy uzavřené před účinností těchto Obchodních podmínek se řídí Obchodními podmínkami ve znění platném ke dni uzavření kupní smlouvy.

 

V Maršových Chodech dne 1. 12. 2020

Bohemian Beauty BB s.r.o.